Bestuursmeldingen

Recentste berichten zie lijst hier onder

Erfgoed Brabant cursussen

 • Studiedag Bouwhistorie als gemeentelijke taak
  Historische gebouwen, of ze erkend monument zijn of niet, zijn erfgoed en hebben cultuurhistorische waarde. In de monumentenwet wordt het tot de taak van de overheid (lees: gemeenten) gerekend om op een verantwoorde manier om te gaan met erfgoed. Zo zijn er regels vastgelegd hoe verstoorders onderzoek moeten (laten) doen naar verwachte archeologische waarden in de ondergrond. Volgens de monumentenwet moeten er ook regels zijn bij het verstoren van bouwhistorische informatie, bijvoorbeeld in geval van verbouwing of sloop. Waarom is dat nodig en hoe zouden die regels er uit moeten zien? Dat is het onderwerp van deze studiedag.Programma Water verbindt erfgoed.

  Deze studiedag sluit aan bij het overkoepelende project Water verbindt Erfgoed, waarin de kennis over het (historisch) landschap, en in dit geval de bouwhistorie, op de historische ontwikkeling van onze regio wordt verbonden met actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

  In het projectplan Water verbindt Erfgoed van 14 juni 2017 is het plan op-genomen om twee maal per jaar in het erfgoed- huis studiedagen met een actueel erfgoedthe-ma te organiseren. De eerste studiedag in mei  2018, was gewijd aan de historische geografie van beekdalen. Deze twee- de studiedag heeft als thema bouwhistorie in relatie tot wetgeving en de praktische vertaling hiervan in bestemmingsplan en omgevingsvefgunning.

  Doelgroep

  Doelgroep van de studiedag zijn zowel bestuurders, ambtenaren, erfgoedinstellingen als erfgoedvrijwilligers. Hoewel er ongetwijfeld al veel kennis aanwezig is bij deze doelgroep, is vermeerdering van deze kennis ook gewenst en zal ook niet iedereen over dezelfde kennis beschikken. Om interactie met partners van andere beleidsvelden te stimuleren, wordt deze studiedag samen met Stichting De Brabantse Boerderij georganiseerd.

  Locatie erfgoedhuis
  Het erfgoedhuis als regionaal kenniscentrum is de plaats waar de regionale samenwerking rond verhaal en betekenis van erfgoed wordt geïntensiveerd.

  Datum en tijd
  14 maart 2019 van 13 tot 17 uur

Algemene Ledenvergadering 28 februari 2019

Algemene Ledenvergadering 28 februari 2019

Het bestuur van De Drijehornick nodigt hierbij de leden uit voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 28 februari 2019 in de Dassenburcht, Jacob
Catsstraat 1-3, Nuenen.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 februari 2018
3. Jaarverslag van de vereniging over 2018
4. Financiële zaken
4.1 Financieel jaaroverzicht 2018.
4.2 Verslag van de kascontrolecommissie
4.3 Begroting voor 2019
4.4 Benoeming van de kascontrolecommissie voor 2019
5. Verkiezing bestuursleden
John Parmentier treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. Herman Bulle treedt af om
gezondheidsredenen. Het bestuur draagt Ruud Bovens voor als bestuurslid.
Aangezien het bestuur dringend versterking behoeft, verzoeken wij leden die willen toetreden
tot het bestuur zich voor 23 februari a.s. bij de secretaris te melden.
6. Activiteiten overzicht 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting van het officiële gedeelte en pauze
9. Presentatie door Peter Ector over de activiteiten van de werkgroep Historische
Geografie